Корисничко упутство за HP Deskjet 2540 All-in-One Printer series

background image

HP Deskjet 2540 All-in-One series

background image
background image

Sadržaj

1

HP Deskjet 2540 series

pomoć ...................................................................................................................... 1

2

Upoznajte HP Deskjet 2540 series ................................................................................................................... 3

Delovi štampača ................................................................................................................................... 4
Funkcije kontrolne table ....................................................................................................................... 5
Postavke bežične veze ......................................................................................................................... 6
Lampice statusa ................................................................................................................................... 7
Automatsko isključivanje .................................................................................................................... 10

3

Štampanje ....................................................................................................................................................... 11

Štampanje dokumenata ..................................................................................................................... 12
Štampanje fotografija ......................................................................................................................... 14
Štampanje koverata ........................................................................................................................... 15
Štampajte uz HP wireless direct ......................................................................................................... 16
Štampanje uz upotrebu maksimalnog tpi-ja ....................................................................................... 18
Saveti za uspešno štampanje ............................................................................................................ 19

4

Osnovne informacije o papiru ......................................................................................................................... 21

Preporučeni papiri za štampanje ........................................................................................................ 22
Ubacivanje medijuma ......................................................................................................................... 24

5

Kopiranje i skeniranje ..................................................................................................................................... 29

Kopiranje dokumenata ....................................................................................................................... 30
Skeniranje na računaru ...................................................................................................................... 32
Saveti za uspešno kopiranje .............................................................................................................. 34
Saveti za uspešno skeniranje ............................................................................................................. 35

6

Rad sa kertridžima sa mastilom ...................................................................................................................... 37

Provera procenjenih nivoa mastila ..................................................................................................... 38
Poručivanje zalihe mastila .................................................................................................................. 39
Izbor odgovarajućeg kertridža sa mastilom ........................................................................................ 40

SRWW

iii

background image

Zamena kertridža sa mastilom ........................................................................................................... 41
Korišćenje režima jednog kertridža .................................................................................................... 43
Informacije o garanciji za kertridž ....................................................................................................... 44
Saveti za rad sa kertridžima ............................................................................................................... 45

7

Mogućnost povezivanja .................................................................................................................................. 47

Wi-Fi Protected Setup (WiFi zaštićeno podešavanje) (WPS

zahteva WPS ruter) ........................... 48

Tradicionalna bežična veza (zahteva ruter) ....................................................................................... 49
USB veza (veza koja nije mrežna) ..................................................................................................... 51
Promena iz USB veze u bežičnu vezu ............................................................................................... 52
Bežično povezivanje sa štampačem bez rutera ................................................................................. 53
Saveti za podešavanje i korišćenje umreženog štampača ................................................................. 54
Napredne alatke za upravljanje štampačem (za umrežene štampače) ............................................. 55

8

Rešavanje problema ....................................................................................................................................... 57

Poboljšavanje kvaliteta štampanja ..................................................................................................... 58
Uklanjanje zaglavljenih papira ............................................................................................................ 62
Štampanje nije moguće ...................................................................................................................... 65
Čišćenje držača štampača ................................................................................................................. 69
Identifikovanje oštećenog kertridža .................................................................................................... 70
Priprema ležišta .................................................................................................................................. 71
Rešavanje problema sa kopiranjem i skeniranjem ............................................................................. 72
Otkazivanje štampača ........................................................................................................................ 73
Problem sa kertridžom sa mastilom ................................................................................................... 74
Kertridži starije generacije .................................................................................................................. 76
Umrežavanje ...................................................................................................................................... 77
HP podrška ......................................................................................................................................... 78

Dodatak

A

Tehničke informacije ........................................................................................................................ 81

Obaveštenja kompanije Hewlett-Packard .......................................................................................... 82
Specifikacije ....................................................................................................................................... 83
Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine .................................................................... 86
Obaveštenja o propisima .................................................................................................................... 89

Indeks

................................................................................................................................................................. 97

iv

SRWW

background image

1