HP Deskjet 2540 All-in-One Printer series Көмектесіңдер

background image

HP Deskjet 2540 All-in-One series

background image
background image

Ma

зм

ұ

ны

1

HP Deskjet 2540 series

аны

қ

тамасы

.............................................................................................................. 1

2

HP Deskjet 2540 series

принтері

туралы

білу

.............................................................................................. 3

Принтер

б

ө

лшектері

........................................................................................................................... 4

Бас

қ

ару

та

қ

тасы

м

ү

мкіндіктері

.......................................................................................................... 5

Сымсыз

қ

осылым

параметрлері

......................................................................................................... 6

К

ү

й

жары

ғ

ы

......................................................................................................................................... 7

Автоматты

т

ү

рде

ө

шіру

..................................................................................................................... 10

3

Басып

шы

ғ

ару

............................................................................................................................................... 11

Құ

жаттарды

басып

шы

ғ

ару

.............................................................................................................. 12

Фотосуреттерді

басып

шы

ғ

ару

......................................................................................................... 14

Хат

қ

алталарды

басып

шы

ғ

ару

.......................................................................................................... 16

HP wireless direct

құ

рыл

ғ

ысымен

басып

шы

ғ

ару

............................................................................ 17

Е

ң

к

ө

п

н

ү

кте

/

дюйм

ажыратымдылы

ғ

ын

пайдалану

ар

қ

ылы

басып

шы

ғ

ару

.................................. 20

Д

ұ

рыс

басып

шы

ғ

ару

туралы

ке

ң

естер

........................................................................................... 21

4

Қ

а

ғ

аз

негізгілері

.......................................................................................................................................... 23

басып

шы

ғ

ару

ғ

а

арнал

ғ

ан

ұ

сыныл

ғ

ан

қ

а

ғ

аздар

.............................................................................. 24

Басып

шы

ғ

ару

құ

ралын

ж

ү

ктеу

........................................................................................................ 26

5

К

ө

шіру

ж

ə

не

сканерлеу

............................................................................................................................... 31

Құ

жаттарды

к

ө

шіру

........................................................................................................................... 32

Компьютерге

сканерлеу

.................................................................................................................. 34

Д

ұ

рыс

к

ө

шіру

туралы

ке

ң

естер

....................................................................................................... 36

Д

ұ

рыс

сканерлеу

туралы

ке

ң

естер

................................................................................................. 37

6

Сия

картридждарымен

ж

ұ

мыс

істеу

......................................................................................................... 39

Ө

лшенген

сия

де

ң

гейлерін

тексеру

................................................................................................ 40

Сия

жабды

қ

тарына

тапсырыс

беру

.................................................................................................. 41

Д

ұ

рыс

картридждерді

та

ң

дау

.......................................................................................................... 42

KKWW

iii

background image

Сия

картридждерін

ауыстыру

.......................................................................................................... 43

Жал

ғ

ыз

картридж

к

ү

йін

пайдалану

................................................................................................. 45

Сия

картриджыны

ң

кепілдігі

туралы

м

ə

лімет

................................................................................. 46

Картридждармен

ж

ұ

мыс

істеу

туралы

ке

ң

естер

............................................................................ 47

7

Қ

осылымы

.................................................................................................................................................... 49

Wi-Fi Protected Setup (WPS

ү

шін

WPS

маршрутизаторы

қ

ажет

) ................................................ 50

Д

ə

ст

ү

рлі

сымсыз

қ

осылым

(

маршрутизатор

қ

ажет

) ....................................................................... 52

USB

қ

осылымы

(

желілік

қ

осылым

емес

) ........................................................................................ 54

USB

қ

осылымын

сымсыз

желі

қ

осылымына

ө

згерту

..................................................................... 55

Принтерге

маршрутизаторсыз

сымсыз

қ

осылым

ар

қ

ылы

қ

осы

ң

ыз

. .............................................. 56

Желілік

принтерді

орнату

ж

ə

не

пайдалану

туралы

ке

ң

естер

....................................................... 57

Принтерді

ң

қ

осымша

ба

қ

ару

құ

ралдары

(

желілік

принтерлер

ү

шін

) ............................................ 58

8

М

ə

селені

шешу

............................................................................................................................................. 61

Басып

шы

ғ

ару

сапасын

жа

қ

сарту

..................................................................................................... 62

Қ

а

ғ

аз

кептелістерін

жою

.................................................................................................................. 66

Басып

шы

ғ

ару

м

ү

мкін

емес

.............................................................................................................. 69

Принтер

жылжымасын

тазалау

........................................................................................................ 73

А

қ

аулы

ғ

ы

бар

картриджды

аны

қ

тау

................................................................................................ 74

Науаларды

дайында

ң

ыз

.................................................................................................................... 75

К

ө

шіру

ж

ə

не

сканерлеу

қ

ателерін

т

ү

зету

....................................................................................... 76

Принтердегі

а

қ

ау

.............................................................................................................................. 77

Сия

картриджында

ғ

ы

а

қ

ау

............................................................................................................... 78

Б

ұ

рын

ғ

ы

н

ұ

с

қ

ада

ғ

ы

картридждар

.................................................................................................... 80

Желі

................................................................................................................................................... 81

HP

қ

олдау

қ

ызметі

............................................................................................................................ 82

Қ

осымша

а

Техникалы

қ

м

ə

ліметтер

............................................................................................................ 85

Hewlett-Packard Company

ескертулері

............................................................................................ 86

Техникалы

қ

сипаттамасы

................................................................................................................. 87

Қ

орша

ғ

ан

ортаны

қ

ор

ғ

айтын

ө

нім

ба

ғ

дарламасы

........................................................................... 91

Бас

қ

ару

ескертпелері

....................................................................................................................... 94

Индекс

............................................................................................................................................................. 103

iv

KKWW

background image

1